top of page

Privacyverklaring SofieDarche.


Versie 2, 24 december 2021

Klantgerichtheid is belangrijk voor Sofie Darche (hierna “Sofie Darche” of “we” dan wel “wij” genoemd), net als eerlijk ondernemerschap. Wij respecteren dan ook uw privacy en uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens en willen u op een duidelijke en transparante manier informeren over de gegevens die wij van u verzamelen en hoe we daarmee omgaan. In deze privacyverklaring kan u ons algemeen beleid terugvinden.


Dit betekent dat we in elke geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor we ze hebben verworven. Deze doelen en het type persoonsgegevens staan beschreven in deze Privacyverklaring.

 • Dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus slecht het minimum aan informatie verwerken dat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. We zullen dus nooit meer informatie vragen en verwerken dan we nodig hebben.

 • We uw expliciete toestemming zullen vragen wanneer dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • We uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere partijen, behalve indien dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Wij ervoor zorgen dat we op de hoogte zijn van uw rechten in verband met uw persoonsgegevens en wij u daarop willen wijzen en wij deze respecteren.


Sofie Darche is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of meer in het algemeen, vragen zou hebben of met ons contact zou willen opnemen, dan kan dat via:


Sofie Darche

Van Geertstraat 2A

2018 Antwerpen

info@sofiedarche.be

Of via het contactformulier op de website.


Wanneer verzamelt en verwerkt Sofie Darche uw persoonsgegevens?


Sofie Darche verzamelt uw gegevens wanneer u bij haar producten aankoopt of met haar contact opneemt in verband met producten die ze verkoopt of diensten die ze verleent (als klant), dan wel wanneer u diensten of goederen aan haar levert (als leverancier). Uw gegevens worden ook door ons verwerkt indien u ons vragen stelt.


We vragen u expliciet naar deze gegevens of leiden ze af uit de facturen die u ons toestuurt.


Waarom en op basis van welke grondslag verwerkt Sofie Darche uw persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door Sofie Darche verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Als u (potentieel) klant bent bij ons:

  • Om uw bestelling of aankoop te kunnen afhandelen

  • Om onze boekhoudkundige/fiscale/juridische verplichtingen te kunnen nakomen

  • Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen

  • Om het bezoek van onze website en social media te kunnen monitoren om zo gerichter aan marketing te kunnen doen.

 

 • Als u (potentieel) leverancier bent bij ons:

  • Om de bestelling of aankoop te kunnen afhandelen

  • Om uw facturen te kunnen betalen

  • Om onze boekhoudkunige/fiscale/juridische verplichtingen te kunnen nakomen

  • Om te kunnen vergelijken tussen potentiële leveranciers

   

 • Indien u ons een algemene vraag stelt:

  • Om uw vraag te kunnen beantwoorden

  • Om te kunnen bijhouden welk type vragen er gesteld worden teneinde onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Sofie Darche van u?


Voor onze doelstellingen kunnen we de volgende gegevens van u vragen en deze opslagen, verwerken en eventueel doorgeven aan derden:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, social media handle.

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, leeftijd, geboortedatum, beroep en betrekking, rekeningnummer.

 • Informatie over uw eerdere bestellingen bij en leveringen aan Sofie Darche.


Hoe lang bewaart Sofie Darche uw persoonsgegevens?


Sofie Darche bewaart uw gevens slechts tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen of om haar eigen wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen dan wel haar gerechtvaardigt belang om marketing te kunnen voeren te kunnen uitoefenen.
Algemeen genomen hanteren we de volgende bewaartermijnen:

-    Maximaal zeven jaar na het laatste klantencontact, behoudens andersluidende uitzonderingen in het fiscaal recht
-    Maximaal tien jaar na de laatste aankoop, behoudens fiscale uitzonderingen.


De gegevens worden na het einde van de noodzakelijkheid voor het doel waarvoor ze worden bewaard, maximaal nog vijf jaar bewaard.
 

Worden uw persoonsgegevens meegedeeld aan anderen?


Uw gegevens worden voornamelijk intern verwerkt. Het is echter mogelijk dat Sofie Darche voor bepaalde specifieke zaken een beroep doet op derden die uw gegevens verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het verzorgen van onze boekhouding;

 • het verzenden van bestellingen;

 • het voeren van onze marketing;

 • het verwerken van betalingen.


We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee me geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken we in een dergelijke overeenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, dan wel waarborgen deze partijen uw privacy door middel van hun eigen algemene voorwaarden.


Minderjarigen


Sofie Darche verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?


Sofie Darche gebruikt de algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de veiligheid ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
 

Zo zijn al onze systemen beveiligd met een wachtwoord of vingerafdruk, worden er back-ups genomen van gegevens die enkel lokaal zijn opgeslagen en wordt er gebruik gemaakt van two-factor authentication waar mogelijk.

Wat zijn uw rechten?


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 
 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 
 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 

Klachten
 

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u daarover steeds met ons contact opnemen. U vindt onze gegevens op de eerste pagina van deze privacyverklaring.


U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit, die de toezichthoudende authoriteit is op het gebied van privacybescherming.


Algemene informatie


Deze privacyverklaring is een levend document en wordt regelmatig herzien. We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Alle wijzigingen en aanpassingen worden gemeld via onze website.


Toepasselijk recht en geschillen


Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
 

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen omtrent deze privacyverklaring, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

bottom of page